سوالات ششم ابتدايي

نام ونام خانوادگي :

كدام يك از روش هاي غيرمستقيم ساختمان زمين است ؟

1-حفاري زمين     2-عكس برداري     3-مطالعه ي مواد مذاب      4-امواج لرزه اي

مواد مذابي كه از كوه هاي آتشفشاني فوران ميكند مربوط به كدام لايه است؟

1-      سنگ كره     2-نرم كره    3-هسته ي خ     4-هسته ي د

زمين شناسان به دوروش .................و..................به مطالعه ي زمين مي پردازند

1 -شيميايي وفيزيكي      2-  علمي وغير علمي     3-مستقيم وغير مستقيم       4-همه ي موارد

ساختمان دروني زمين براساس..........................و.........................به سه لايه ي ...................و.................

و....................تقسيم ميشود.  جمع اندازه ي هسته ي خارجي وخمير كره ....................ميشود

سنگ كره شامل ................... وقسمت جامد بالايي گوشته  است ضخامت اين بخش ...................است

ضخامت خمير كره ................است جازبه ي زمين به علت ..................و..................است

عميق ترين چاهي كه حفر شده ...................كيلومتر است.

گوشته ي زيرين ؟

هسته ي خارجي؟

هسته ي داخلي ؟

زلزله چيست؟

امواج لرزه اي ؟

 

كدام رابطه درست است

خمير كره<سنگ كره>               گوشته >400 كيلومتر            پوسته +گوشته>هسته ي د>هسته ي خ

1300=هسته ي د

 

چشمه ي هاي آب گرم  يكي از راه  هاي مطالعه ي غير مستقيم  زمين است .                        ص          غ

سفر واقعي به زمين امواج لرزه اي ميباشد                                                                ص           غ

سرعت حر كت امواج  در هسته ي خارجي  بيش تر از خمير كره است                               ص          غ

سوال هوش:اگر پوسته -67 كنيم و+ 5067 كنيم اندازه ي كدام لايه به دست مي آ يد؟

 

+ نوشته شده در  سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ساعت 12:19  توسط آرمان  |